Terug naar boven

Verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens vitra.com

Vitra International AG neemt de bescherming van uw persoonsgerelateerde gegevens zeer serieus. Met de onderstaande verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens willen wij u erover informeren, welke persoonsgerelateerde gegevens bij het gebruik van onze internetpagina vitra.com verzameld en hoe deze door ons verwerkt, gebruikt en beschermd worden.


1. Geldigheidsgebied

1.1
Voor het gebruik van de internetpagina vitra.com geldt de volgende verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens. Deze internetpagina wordt aangeboden door Vitra International AG, Klünenfeldstraße 22, 4127 Birsfelden, Basel-Landschaft, Zwitserland (hiernavolgend 'Vitra').

1.2
Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgerelateerde gegevens, vooral met betrekking tot de inachtneming van het persoonlijkheidsrecht bij de verwerking en het gebruik van deze gegevens. Onder persoonsgerelateerde gegevens vallen vermeldingen over persoonlijke of zakelijke relaties van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Daartoe behoren bijvoorbeeld uw naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer evenals gebruiksgegevens zoals uw IP-adres. Persoonsgerelateerde gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt volgens de wettelijke bepalingen.


2. Geautomatiseerde verzameling en verwerking van gegevens door de browser

2.1
Net als bij iedere internetpagina verzamelt en bewaart onze server automatisch en tijdelijk de volgende gegevens in de server-logfiles die door de browser worden toegezonden, indien deze functie niet door u gedeactiveerd is:

- IP-adres van de aanvragende computer
- gegevensaanvraag van de client
- de http-antwoordcode
- de hoeveelheid verzonden gegevens
- de internetpagina van waaruit u ons bezoekt (referrer-URL)
- datum en tijd van de serveraanvraag
- browsertype, -versie en -taal
- gebruikt besturingssysteem van de aanvragende computer

Een persoonsgerelateerde evaluatie van de server-logfiles vindt niet plaats. Deze gegevens kunnen door de aanbieder op geen enkel tijdstip aan bepaalde personen worden gerelateerd. Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats.

2.2
Op onze internetpagina maken wij gebruik van Google-Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google-Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden dus die op uw computer worden opgeslagen en zo een analyse van uw gebruik van de internetpagina mogelijk maken. Daardoor wordt bijvoorbeeld informatie verzameld over het besturingssysteem, de browser, uw IP-adres, de tevoren door u opgeroepen internetpagina (referrer-URL) en datum en tijd van uw bezoek op onze internetpagina. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze internetpagina wordt in de regel naar een server van Google in Amerika doorgezonden en daar opgeslagen. Indien u de IP-anonimisering op deze internetpagina hebt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten inzake de Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte tevoren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. In opdracht van de provider van deze internetpagina gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de internetpagina te analyseren om rapporten samen te stellen over de activiteiten op deze internetpagina en om andere met het gebruik van de internetpagina en het internet verbonden diensten te verrichten tegenover de provider van de internetpagina. Het binnen het kader van Google Analytics door de browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt de plaatsing van de cookies verhinderen door een dienovereenkomstige instelling in uw browser, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze internetpagina in volle omvang zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u de verzameling van de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de internetpagina refererende gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Het gebruik van Google Analytics geschiedt in overeenstemming met de voorwaarden die de Duitse gegevensbeschermingsautoriteit met Google is overeengekomen.

Verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens van de derde-provider: http://www.google.de/intl/nl/policies/privacy.


3. Verzameling en verwerking van vrijwillig verstrekte gegevens

3.1
Indien u ons persoonsgerelateerde gegevens per e-mail, in onze online-shop of via onze internetpagina meedeelt, geschiedt dit over het algemeen op basis van vrijwilligheid. Deze gegevens worden gebruikt voor de afwikkeling van de contractrelatie, voor de bewerking van uw aanvragen en/of uw bestellingen, voor eigen markt- en opinieonderzoek en voor eigen reclame per post. Voor de eigen reclame per e-mail worden uw gegevens alleen gebruikt indien u ons daarvoor toestemming hebt verleend.

3.2
Indien u een abonnement op onze nieuwsbrief wenst, dient u ons uw geldige e-mailadres en uw geboorteland mee te delen en tevens de onderstaande akkoordverklaring te bevestigen:

"Ik ga ermee akkoord dat Vitra International AG en de andere ondernemingen van het Vitra-concern ('Vitra-ondernemingen') de door mij verstrekte gegevens verwerken en gebruiken om mij met een e-mail-nieuwsbrief te informeren over meubels en woonaccessoires en over actuele acties en evenementen van de Vitra-ondernemingen. Hier vind ik een lijst van de Vitra-ondernemingen.

Ik kan deze toestemming op elk moment herroepen door een schriftelijk bericht aan Vitra International AG, Klünenfeldstraße 22, 4127 Birsfelden, Basel-Landschaft, Zwitserland of door een e-mail aan
privacy@vitra.com. In dat geval worden de door mij verstrekte gegevens bij alle Vitra-ondernemingen gewist en niet meer gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief."

3.3
Op de internetpagina vitra.com stellen wij een contactformulier ter beschikking. Bij uw gebruik van dit contactformulier verzamelen wij naast uw bericht ook uw aanspreektitel, uw naam, uw e-mailadres en uw geboorteland. U kunt het contactformulier alleen gebruiken als u de volgende akkoordverklaring afgeeft:

"Ik ga ermee akkoord dat de door mij verstrekte gegevens, zoals in de verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens beschreven staat, elektronisch verzameld en opgeslagen worden. Mijn persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de beantwoording van mijn aanvraag. Ik ben mij ervan bewust dat ik deze akkoordverklaring schriftelijk of per e-mail kan herroepen bij een van de in de verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens aangegeven adressen."

Indien u wenst dat wij per post of telefoon contact met u opnemen, kunt u ook uw telefoonnummer en uw postadres invullen. De invoer van deze gegevens geschiedt vrijwillig. Uw gegevens worden uitsluitend gecodeerd verzonden om kennisneming door derden te verhinderen. Uw gegevens worden door ons uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor de bewerking van de contactopname.

3.4
Persoonsgerelateerde gegevens die ons via onze internetpagina zijn meegedeeld, worden alleen opgeslagen totdat het doel is bereikt waarvoor zij ons werden toevertrouwd. Na volledige afhandeling van de transactie worden uw gegevens geblokkeerd en na afloop van de fiscaal- en handelsrechtelijke voorschriften gewist, indien u ons niet uitdrukkelijk toestemming hebt verleend tot een verderstrekkend gebruik van de gegevens. Indien dwingende handels- en fiscaalrechtelijke archiveringstermijnen in acht moeten worden genomen, kan de opslagduur voor bepaalde gegevens tot tien jaar bedragen.


4. Doorzending naar derden

Indien u ons persoonsgerelateerde gegevens hebt meegedeeld, worden deze principieel niet naar derden doorgegeven. Zij worden alleen doorgegeven

- binnen het kader van een door u verleende toestemming
- binnen het kader van de bewerking van uw aanvragen, uw bestellingen en het gebruik van onze diensten naar daarmee belaste sublasthebbers aan wie deze gegevens uitsluitend worden toegezonden voor de geoormerkte uitvoering van deze opdracht
- binnen het kader van een opdrachtverwerking volgens de wettelijke bepalingen aan aan voorschriften gebonden dienstverleners
- binnen het kader van de vervulling van rechtelijke verplichtingen aan de bevoegde instanties


5. Cookies

5.1
Om inzicht te krijgen in hetgeen u bevalt en om ons aanbod optimaal te kunnen afstemmen op uw individuele behoeften maken wij op de internetpagina vitra.com gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of uw mobiele toestel opgeslagen en bij latere bezoeken opgeroepen worden. De cookies bevatten geen persoonsgerelateerde gegevens. Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats.

5.2
Cookies veroorzaken geen schade op uw computer of mobiele toestel en bevatten geen virussen. Indien u geen cookies op uw computer opgeslagen wilt hebben, kunt u de instellingen van uw browser zodanig aanpassen dat hetzij een opslag van de cookies niet mogelijk is of u van tevoren uitdrukkelijk uw toestemming moet verlenen. U dient wel te bedenken dat u deze wijzigingen eventueel moet instellen voor elke browser waarmee u deze internetpagina wilt oproepen en dat u zonder het gebruik van de cookies mogelijk niet alle functies van deze internetpagina kunt gebruiken.


6. Uw rechten

6.1
Zonder opgave van redenen kunt u van ons kosteloos informatie verlangen over uw bij ons opgeslagen gegevens en over de herkomst daarvan, evenals over de ontvanger of de ontvangergroepen aan wie deze gegevens werden doorgegeven alsmede over het doel van de opslag.

6.2
Bovendien hebt u volgens de wettelijke bepalingen het recht op correctie, blokkering en schrapping van uw persoonsgerelateerde gegevens. Indien u toestemming hebt verleend voor het gebruik van gegevens, kunt u deze toestemming op elk moment zonder opgave van redenen herroepen.

6.3
Wij verzoeken u, uw informatiewensen, -aanvragen, herroepingen inzake de gegevensverwerking evenals andere aanvragen te zenden naar Vitra International AG, Klünenfeldstraße 22, 4127 Birsfelden, Basel-Landschaft, Zwitserland of naar het e-mailadres privacy@vitra.com.