Terug naar boven

Verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens vitra.com

Vitra International AG neemt de bescherming van uw persoonsgerelateerde gegevens zeer serieus. Met de onderstaande verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens willen wij u erover informeren, welke persoonsgerelateerde gegevens bij het gebruik van onze internetpagina vitra.com verzameld en hoe deze door ons verwerkt, gebruikt en beschermd worden.

1. Geldigheidsgebied

1.1
Voor het gebruik van de internetpagina vitra.com geldt de volgende verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens. Deze internetpagina wordt aangeboden door Vitra International AG, Klünenfeldstraße 22, 4127 Birsfelden, Basel-Landschaft, Zwitserland (hiernavolgend 'Vitra'). Binnen dit kader is Vitra verantwoordelijke in de zin van art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG).

1.2
Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgerelateerde gegevens, vooral met betrekking tot de inachtneming van het persoonlijkheidsrecht bij de verwerking en het gebruik van deze gegevens. Onder persoonsgerelateerde gegevens vallen vermeldingen over persoonlijke of zakelijke relaties van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Daartoe behoren bijvoorbeeld uw naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer evenals gebruiksgegevens zoals uw IP-adres. Persoonsgerelateerde gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt volgens de wettelijke bepalingen.

2. Geautomatiseerde verzameling en verwerking van gegevens door de browser

2.1
Net als bij iedere internetpagina verzamelt en bewaart onze server automatisch en tijdelijk de volgende gegevens in de server-logfiles die door de browser worden toegezonden, indien deze functie niet door u gedeactiveerd is:

- IP-adres van de aanvragende computer
- gegevensaanvraag van de client
- de http-antwoordcode
- de hoeveelheid verzonden gegevens
- de internetpagina van waaruit u ons bezoekt (referrer-URL)
- datum en tijd van de serveraanvraag
- browsertype, -versie en -taal
- gebruikt besturingssysteem van de aanvragende computer

Een persoonsgerelateerde evaluatie van de server-logfiles vindt niet plaats. Deze gegevens kunnen door de aanbieder op geen enkel tijdstip aan bepaalde personen worden gerelateerd. Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats.

2.2
Op onze internetpagina maken wij gebruik van Google-Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google-Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden dus die op uw computer worden opgeslagen en zo een analyse van uw gebruik van de internetpagina mogelijk maken. Daardoor wordt bijvoorbeeld informatie verzameld over het besturingssysteem, de browser, uw IP-adres, de tevoren door u opgeroepen internetpagina (referrer-URL) en datum en tijd van uw bezoek op onze internetpagina. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze internetpagina wordt in de regel naar een server van Google in Amerika doorgezonden en daar opgeslagen. Indien u de IP-anonimisering op deze internetpagina hebt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten inzake de Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte tevoren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. In opdracht van de provider van deze internetpagina gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de internetpagina te analyseren om rapporten samen te stellen over de activiteiten op deze internetpagina en om andere met het gebruik van de internetpagina en het internet verbonden diensten te verrichten tegenover de provider van de internetpagina. Het binnen het kader van Google Analytics door de browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt de plaatsing van de cookies verhinderen door een dienovereenkomstige instelling in uw browser, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze internetpagina in volle omvang zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u de verzameling van de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de internetpagina refererende gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren. http://tools.google.com

Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze internetpagina te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Met behulp van de daaruit resulterende statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. In zoverre Google in uitzonderingsgevallen persoonsgerelateerde gegevens naar de VS verzendt, is Google daarmee onderhevig aan het EU-US Privacy Shield. Wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 sub 1 f AVG.

Informatie van de derdenaanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden; overzicht inzake gegevensbescherming; alsmede de verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens.

2.3
Re-targeting: Hierbij maken onze internetpagina's gebruik van zogenaamde re-targeting-technologieën. Wij maken gebruik van deze technologieën om ons internetaanbod voor u interessanter te maken. Deze techniek stelt ons in staat, internetgebruikers die al belangstelling hebben getoond voor onze shop en onze producten, op de internetpagina's van onze partners aan te spreken met reclame. Wij zijn ervan overtuigd dat de weergave van een gepersonaliseerde, op de interesses afgestemde reclame in de regel interessanter is voor de internetgebruiker dan reclame die geen dergelijke betrekking heeft. De weergave van deze reclamemiddelen op de pagina's van onze partners geschiedt op basis van een cookie-technologie en een analyse van het voorafgaande gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame geschiedt volkomen gepseudonimiseerd. Hier worden geen gebruiksprofielen gekoppeld aan uw persoonsgerelateerde gegevens. Door het gebruik van onze pagina gaat u ermee akkoord dat zogenaamde cookies worden ingezet en daarmee gebruiksgegevens van u verzameld, opgeslagen en gebruikt worden. Bovendien worden uw gegevens in de cookies ook na het einde van de sessie opgeslagen en bijvoorbeeld bij volgende bezoeken van de internetpagina's weer opgeroepen. U kunt deze toestemming op elk tijdstip met uitwerking voor de toekomst herroepen door in uw browserinstellingen de acceptatie van cookies te weigeren. Wettelijke basis voor het gebruik van de retargeting-technologie is art. 6 lid 1 sub 1 f AVG.

2.4
Doubleclick by Google is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ('Google'). Doubleclick by Google maakt gebruik van cookies om voor u relevante reclame-advertenties te presenteren. Daarbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser werden weergegeven en welke werden opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonsgerelateerde gegevens. Het gebruik van de DoubleClick-cookies stelt Google en haar partner-internetpagina's in staat om advertenties te schakelen op basis van voorafgaande bezoeken aan onze of andere internetpagina's. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze internetpagina wordt in de regel naar een server van Google in de VS doorgezonden en daar opgeslagen. Een gegevensoverdracht door Google aan derden vindt alleen plaats op basis van wettelijke voorschriften of binnen het kader van de orderverwerking. Google zal uw gegevens in geen geval koppelen aan andere door Google verzamelde gegevens. Door het gebruik van onze internetpagina's verklaart u uw toestemming tot de verwerking van de door Google over u verzamelde gegevens in de tevoren beschreven wijze en voor het genoemde doeleinde. U kunt de plaatsing van de cookies verhinderen door een dienovereenkomstige instelling in uw browser, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze internetpagina in volle omvang zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u de verzameling van de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de internetpagina refererende gegevens naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de onderstaande link: Link onder het punt DoubleClick-deactiveringsuitbreiding beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren. Alternatief kunt u de Doubleclick-cookies op de pagina van Digital Advertising Alliance via de onderstaande Link deactiveren. Wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens is art. 6 lid 1 sub 1 f AVG. Voor nadere informatie over DoubleClick by Google verwijzen wij naar https://www.google.de/doubleclick and http://support.google.com/adsense.

2.5
Google Forms: Wij gebruiken de dienst Google Forms van Google voor het uitvoeren van enquêtes of voor online formulieren. Google Forms maakt het mogelijk om enquêtes en online formulieren te ontwerpen en te evalueren. Naast de persoonlijke gegevens die u in de desbetreffende formulieren invult, worden ook informatie over uw besturingssysteem, browser, datum en tijd van uw bezoek, referrer URL en uw IP-adres geregistreerd. Uw persoonlijke gegevens worden namens ons door Google verwerkt. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens door Google is art. 28 AVG.

De verwerking vindt regelmatig plaats in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Indien in het kader van de verwerking van bestellingen persoonlijke gegevens naar de VS worden doorgegeven, zijn wij met Google standaardclausules in het contract overeengekomen. Daarnaast heeft Google zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informatie van de derdenaanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

2.6
Google Maps: Op deze website maken we gebruik van de diensten van Google Maps, van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Hierdoor kunnen we u direct in de website interactieve kaarten tonen en een comfortabel gebruik van de kaart-functies voor u mogelijk maken. De rechtsgrond voor het gebruik van Google Maps is art. 6 par. 1 al. 1 lid f AVG.
Door het bezoek op de website verkrijgt Google de informatie dat u de betreffende onderliggende pagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de onder punt 2.1 van deze verklaring genoemde gegevens overgebracht. Dit vindt plaats onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u ingelogd bent, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, dan worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u deze koppeling met uw profiel bij Google niet wenst, dan moet u voor het activeren van de knop uitloggen. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze alleen met het doel van reclame, marktonderzoek en/of een doelgerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) voor het creëren van doelgerichte reclame en om andere gebruikers van sociale netwerken over de activiteiten op onze website te informeren. U heeft het recht van herroeping tegen het vormen van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening daarvan tot Google moet richten.
Verdere informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en hun verwerking door de plug-in aanbieder verkrijgt u uit de privacyverklaring van de aanbieder. Daar verkrijgt u ook verdere informatie over uw rechten met betrekking hierop en de herroeping mogelijkheden, om uw persoonsgebonden gegevens te beschermen: http://www.google.de/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgebonden gegevens ook in de VS en houdt zich aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

3. Verzameling en verwerking van vrijwillig verstrekte gegevens

3.1
Indien u ons persoonsgerelateerde gegevens per e-mail, in onze online-shop of via het contactformulier op onze internetpagina meedeelt, geschiedt dit over het algemeen op basis van vrijwilligheid. Deze gegevens worden gebruikt voor de afwikkeling van de contractrelatie, voor de bewerking van uw aanvragen en/of uw bestellingen, voor eigen markt- en opinieonderzoek en voor eigen reclame per post. Voor de eigen reclame per e-mail worden uw gegevens alleen gebruikt indien u ons daarvoor toestemming hebt verleend. De in dit verband verzamelde gegevens worden door ons gewist, zodra de opslag niet meer vereist is. Indien wettelijke archiveringen gelden wordt de verwerking door ons beperkt. Wettelijke basis is art. 6 lid 1 sub b) AVG of art. 6 lid 1 sub f) AVG.

3.2
Indien u zich in onze online shop registreert en een klantenprofiel aanmaakt, wordt de door u ingevoerde account-informatie (vooral naam, factuur- en leveringsadres, telefoonnummer, betalingsinformatie en e-mailadres) opgeslagen, zodat u uw gegevens niet bij elke bestelling opnieuw moet ingeven. U kunt uw profiel op elk tijdstip actualiseren of verwijderen. Wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid. 1 sub 1 b AVG.

3.3
Indien u een abonnement op onze nieuwsbrief wenst, dient u ons uw geldige e-mailadres en uw geboorteland mee te delen en tevens de onderstaande akkoordverklaring te bevestigen (wettelijke basis art. 6 lid 1 sub 1 a AVG):

"Ik stem ermee in, dat Vitra International AG en de onderstaande gelieerde ondernemingen de door mij ingevoerde gegevens verwerken en gebruiken, om mij met een e-mail Newsletter over meubels en woonaccessoires, en acties en evenementen van de onderneming te informeren. Hier ik een lijst van de ondernemingen.

Ik kan deze toestemming op elk moment herroepen door een schriftelijk bericht aan Vitra International AG, Klünenfeldstraße 22, 4127 Birsfelden, Basel-Landschaft, Zwitserland of door een e-mail aan
privacy@vitra.com. De door mij ingevoerde gegevens worden in dat geval bij alle betreffende ondernemingen gewist en niet meer gebruikt voor de verzending van de Newsletter."

3.4
Persoonsgerelateerde gegevens die ons via onze internetpagina zijn meegedeeld, worden alleen opgeslagen totdat het doel is bereikt waarvoor zij ons werden toevertrouwd. Na volledige afhandeling van de transactie worden uw gegevens geblokkeerd en na afloop van de fiscaal- en handelsrechtelijke voorschriften gewist, indien u ons niet uitdrukkelijk toestemming hebt verleend tot een verderstrekkend gebruik van de gegevens. Indien dwingende handels- en fiscaalrechtelijke archiveringstermijnen in acht moeten worden genomen, kan de opslagduur voor bepaalde gegevens tot tien jaar bedragen.

4. Doorzending naar derden

4.1
Indien u ons persoonsgerelateerde gegevens hebt meegedeeld, worden deze principieel niet doorgegeven naar derden. Zij worden alleen doorgegeven

- binnen het kader van een door u verleende toestemming.
- binnen het kader van de bewerking van uw aanvragen, uw bestellingen en het gebruik van onze diensten naar daarmee belaste sublasthebbers aan wie deze gegevens uitsluitend worden toegezonden voor de geoormerkte uitvoering van deze opdracht.
- binnen het kader van een opdrachtverwerking volgens de wettelijke bepalingen aan voorschriften gebonden dienstverleners.
- binnen het kader van de vervulling van rechtelijke verplichtingen aan de bevoegde instanties.

4.2
Binnen het kader van de door u in onze online shop gekozen betalingsafhandeling worden uw gegevens als volgt naar derden verzonden:

a) voor de afhandeling van betalingen per creditcard, op rekening, per EPS (Electronic Payment Standard) of via PayPal geven wij uw gegevens door naar onze partner Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam, Nederland. Behalve de gegevens over uw bestelling, de verzending en de gewenste betaalwijze geven wij de volgende categorieën persoonsgerelateerde gegevens door naar de betalingsdienstverlener:

- uw naam
- uw geslacht
- uw factuuradres
- uw e-mailadres
- uw IP-adres
- uw klanten-ID

De betalingsdienstverlener draagt de verantwoordelijkheid voor uw betalingsgegevens. Wettelijke basis voor de overdracht is de contractuitvoering (art. 6 lid 1 sub 1 b AVG). Wij willen u erop wijzen dat deze uw persoonsgerelateerde gegevens doorgeeft naar andere, voor de betalingsafwikkeling verantwoordelijke instanties, met name de betrokken kredietinstituten, banken en creditcardinstituten. Daar worden uw persoonsgerelateerde gegevens eveneens verwerkt voor de afwikkeling van de betaling. Voor klanten uit Duitsland zal de betalingsdienstverlener bovendien aanvullende informatie opvragen bij u SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Duitsland ('SCHUFA') en voor dit doeleinde de naam het factuuradres en het geslacht van de klant aan de SCHUFA meedelen. Wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 f AVG.

b) Wanneer u bij uw bestelling kiest voor betaling op rekening, werken wij voor de factuurafhandeling bovendien samen met RatePAY GmbH, Schlüterstraße 39, 10629 Berlijn, Duitsland.

De mogelijkheid voor bestelling op rekening is afhankelijk van de beoordeling van het kredietrisico op basis van mathematisch-statistische berekeningen door RatePAY GmbH. Daarvoor worden de persoonsgerelateerde gegevens die vereist zijn voor de boniteitscontrole, naar RatePAY GmbH gezonden. In detail betreft het daarbij uw voor en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer en de voor de afwikkeling van de betaling vereiste en daarmee in verband staande gegevens zoals het aantal artikelen, artikelnummers, factuurbedrag en belasting in procenten. RatePAY gebruikt deze gegevens om bij een of meer van de volgende informatiebureaus informatie aan te vragen ten behoeve van de identiteits- en boniteitscontrole:

- Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, D-41460 Neuss
- Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden
- Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden
- Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500166, D-22701 Hamburg
- CRIF GmbH, Dessauerstr. 9, D-80992 München
- CRIF AG, Hagenholzstrasse 81, 8050 Zürich, Zwitserland
- CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35, A-1150, Wenen

Voor de overdracht van de gegevens aan RatePAY GmbH is een aparte toestemmingsverklaring vereist waarop u in het bestelproces uitdrukkelijk wordt gewezen (art. 6 lid 1 sub 1 a) AVG). Met deze toestemming geeft u aan dat u akkoord gaat met de bepalingen inzake de gegevensbescherming van de firma RatePAY GmbH die u kunt inzien onder https://www.ratepay.com. Uw toestemming includeert

- dat Vitra uw klantgegevens doorstuurt naar RatePAY GmbH en dat RatePAY GmbH de klantgegevens, voor zover het daarbij de aanvraag, opname en beëindiging van uw contract met Vitra betreffen, aan een van de genoemde informatiebureaus wordt gezonden en van deze informatiebureaus informatie over u ontvangt. Deze informatie kan bestaan uit boniteitsinformatie op basis van mathematisch-statistische berekeningen, waarin onder andere ook rekening wordt gehouden met adresgegevens (hiernavolgend score-waarden genoemd);

- dat RatePAY GmbH op basis van de gewonnen informatie en andere klantgegevens eigen score-waarden en andere beoordelingen (bijv. risicocategorieën) bepaalt, dat RatePAY GmbH op basis daarvan een beslissing neemt over de beschikbaarstelling van de door u gewenste betaalwijze, zowel voor uw actuele als uw toekomstige bestellingen en de online shop van de handelaar en deze beslissingen aan de handelaar – en in geval van vorderingscessies aan de desbetreffende ontvanger van de vordering – meedeelt. Tevens maakt de handelaar gebruik van adresgegevens om het risico van betalingsuitval in individuele gevallen te kunnen inschatten;

- dat RatePAY GmbH de zojuist beschreven risicocontroles ook uitvoert voor de aanbieders van andere online shops; een verwerking en een gebruik van de klantgegevens voor deze doeleinden vindt echter alleen plaats wanneer u een concrete bestelling met gebruikmaking van een RatePAY-betaalwijze wilt plaatsen bij online shops met wie RatePAY GmbH samenwerkt;

- dat Vitra uw klantgegevens binnen het kader van een cessie van vorderingen tegenover u aan de betreffende cessie-ontvanger meedeelt en deze – evenals mogelijk andere derden die binnen het kader van de sector een geïnvolveerd zijn – uw klantengegevens verwerken en gebruiken voor zover dit voor de incassering en doorzetting van de gecedeerde vorderingen vereist is;

- dat Vitra evenals RatePAY GmbH en de voor de contractuitvoering ingeschakelde dienstverleners (bijv. SCHUFA) uw klantgegevens ten behoeve van de contractuitvoering verwerken en gebruiken, met name dat u door de voornoemde partijen via het door u aangegeven e-mailadres gecontacteerd mag worden ten behoeve van de contractuitvoering (bijvoorbeeld de toezending van de factuur);

- dat RatePAY GmbH de firma Risk.Ident GmbH contacteert en van haar een risicobeoordeling ontvangt. Deze risicobeoordeling is onder andere gebaseerd op informatie over de vraag of

(a) het eindtoestel van de gebruiker in het heden of verleden via een proxy-verbinding communiceert of gecommuniceerd heeft,
(b) het eindtoestel de laatste tijd via verschillende internetproviders heeft ingelogd,
(c) het eindtoets een vaak wisselende georeferentie vertoont of heeft vertoond,
(d) hoeveel internettransacties in de laatste tijd via dit toestel hebben plaatsgevonden (daarbij is echter niet vast te stellen om welke aard van transacties het gaat) en
(e) hoe waarschijnlijk het is dat het in de Risk.Ident-databank opgeslagen eindtoets daadwerkelijk het toestel van de gebruiker is.

Zonder verlening van deze toestemmingsverklaring is een levering op rekening niet mogelijk. U kunt deze toestemming op elk moment met uitwerking voor de toekomst herroepen door een schriftelijk bericht aan Vitra International AG, Klünenfeldstraße 22, 4127 Birsfelden, Basel-Landschaft, Zwitserland of door een e-mail aan privacy@vitra.com. Desondanks blijft RatePAY GmbH mogelijk gerechtigd om de persoonsgerelateerde gegevens te verwerken, te gebruiken en te verzenden indien dit voor de contractuele betalingsafwikkeling door diensten van RatePAY GmbH noodzakelijk is, wettelijk voorgeschreven is of door een rechtbank of een overheid verlangd wordt.

U kunt te allen tijde informatie opvragen over de gegevens die bij RatePAY GmbH over u zijn opgeslagen of er wijzigingen betreffende deze gegevens meedelen. Voor uitvoerige informatie over de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens door RatePAY GmbH, over de doorgevoerde boniteitscontrole en over uw rechten verwijzen wij naar https://www.ratepay.com.

c) Wij willen u erop wijzen dat wij gegevens over buitengerechtelijke en gerechtelijke incassomaatregelen bij achterstallige en onbetwiste vorderingen doorgeven naar de SCHUFA (art. 6 lid 1 sub 1 f) AVG). Indien na de overdracht van deze informatie dergelijke gegevens uit andere contractrelaties bij de SCHUFA bekend worden, kunnen wij hierover eveneens informatie ontvangen. Contractpartners van de SCHUFA zijn met name kredietinstituten evenals creditcard- en leasingmaatschappijen. Daarnaast verstrekt de SCHUFA ook informatie aan handels-, telecommunicatie- en andere ondernemingen die tegen krediet diensten verrichten en goederen leveren. De voornoemde gegevensoverdrachten mogen alleen plaatsvinden voorzover dit na afweging van alle betrokken belangen toelaatbaar is. Bij de verstrekking van informatie kan de SCHUFA haar contractpartners aanvullend een uit haar gegevensbestand berekende waarschijnlijkheidswaarde voor de beoordeling van het kredietrisico meedelen (score-procedure). U hebt te allen tijden het recht om bij de SCHUFA informatie te verkrijgen inzake de over u opgeslagen gegevens. Het adres van de SCHUFA luidt: SCHUFA Holding AG, Verbraucherservicezentrum Hannover, Postfach 56 40, D-30056 Hannover. Voor nadere informatie over de SCHUFA, de gegevensverwerking door de SCHUFA en uw recht op informatie verwijzen wij naar www.schufa.de.

5. Cookies

5.1
Om inzicht te krijgen in hetgeen u bevalt en om ons aanbod optimaal te kunnen afstemmen op uw individuele behoeften maken wij op de internetpagina vitra.com gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of uw mobiele toestel opgeslagen en bij latere bezoeken opgeroepen worden. De cookies bevatten geen persoonsgerelateerde gegevens. Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats.

5.2
Cookies veroorzaken geen schade op uw computer of mobiele toestel en bevatten geen virussen. Indien u geen cookies op uw computer opgeslagen wilt hebben, kunt u de instellingen van uw browser zodanig aanpassen dat hetzij een opslag van de cookies niet mogelijk is of u van tevoren uitdrukkelijk uw toestemming moet verlenen. U dient wel te bedenken dat u deze wijzigingen eventueel moet instellen voor elke browser waarmee u deze internetpagina wilt oproepen en dat u zonder het gebruik van de cookies mogelijk niet alle functies van deze internetpagina kunt gebruiken.

6. Vitra Professionals
Voor zover u ons in het kader van het gebruik van Vitra Professionals persoonsgebonden gegevens meedeelt, gebeurt dit over het algemeen op vrijwillige basis. Deze gegevens worden gebruikt voor de afwikkeling van contracten, voor het verwerken van uw aanvragen, uw bestellingen, voor eigen markt- en meningsonderzoek en voor eigen reclame per post. Voor eigen reclame per e-mail worden uw gegevens alleen gebruikt , als u ons deze na instemming heeft meegedeeld. De in deze samenhang voorkomende gegevens wissen wij, nadat de opslag ervan niet meer vereist is, of we beperken de verwerking ervan, als er een wettelijke bewaarplicht bestaat. De rechtsgrond is art. 6 par. 1 lid b) AVG of art. 6 par. 1 lid. f) AVG.

Als u zich als vakhandelspartner registreert bij Vitra Professionals en een profiel voor uw onderneming of uw medewerkers aanmaakt, zullen wij de door u ingevoerde accountinformatie (in het bijzonder naam, e-mailadres land van herkomst) opslaan, zodat u uw gegevens niet bij iedere gebeurtenis opnieuw hoeft in te voeren. Uw profiel(en) kunt u te allen tijde bijwerken of verwijderen. De rechtsgrond hiervoor is art. 6 par. 1 al. 1 lid b AVG.

Persoonsgebonden gegevens, die ons via onze internetsite zijn meegedeeld, worden slechts zolang opgeslagen tot het doel is bereikt waarvoor ze aan ons werden toevertrouwd. Na een volledige afwikkeling van een contract worden uw gegevens geblokkeerd en na afloop van belasting- en handelsrecht voorschriften verwijderd, voor zover u niet nadrukkelijk heeft ingestemd met een verder gaande gegevensverwerking. Wanneer er rekening gehouden moet worden met dwingende bewaartermijnen op basis van belasting- of handelsrecht, kan de opslag van bepaalde gegevens tot tien jaar duren.

7. Uw rechten

7.1
Zonder opgave van redenen kunt u van ons kosteloos informatie verlangen over uw bij ons opgeslagen gegevens en over de herkomst daarvan, evenals over de ontvanger of de ontvangergroepen aan wie deze gegevens werden doorgegeven alsmede over het doel van de opslag.

7.2
Bovendien hebt u volgens de wettelijke bepalingen het recht op correctie, blokkering en schrapping van uw persoonsgerelateerde gegevens. Indien u toestemming hebt verleend voor het gebruik van gegevens, kunt u deze toestemming op elk moment zonder opgave van redenen herroepen. Indien de verwerking van uw gegevens geschiedt op basis van gerechtvaardigde belangen volgens art. 6 lid 1 sub f) AVG, hebt u volgens art. 21 AVG het recht op bezwaar. U hebt bovendien het recht op gegevensportabiliteit. Daarnaast hebt u het recht om bij een inspectiedienst voor gegevensbescherming bezwaar aan te tekenen over de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens door ons.

7.3
Wij verzoeken u, uw informatiewensen, -aanvragen, herroepingen inzake de gegevensverwerking evenals andere aanvragen te zenden naar Vitra International AG, Klünenfeldstraße 22, 4127 Birsfelden, Basel-Landschaft, Zwitserland of naar het e-mailadres privacy@vitra.com.

7.4
Voor alle vragen in verband met de gegevensbescherming kunt u ook contact opnemen met onze gelastigde voor gegevensbescherming, de heer Simon Brandmeier, of per e-mail aan dsb@vitra.com de wenden.

8. Videobewaking / CCTV, Vitra Campus Weil am Rhein

Informatie over de rechten van betrokkenen
De betrokkene heeft het recht om bevestiging te vragen van de verwerkingsverantwoordelijke over of deze de desbetreffende persoonsgegevens verwerkt. Indien dat het geval his, heeft hij of zij het recht op inzage van deze persoonsgegevens en de informatie beschreven in artikel 15 van de AVG.

De betrokkene heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen om onmiddellijke rectificatie van onjuiste persoonsgegevens betreffende hem of haar en, waar van toepassing, om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens (art. 16 AVG).

De betrokkene heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen om persoonsgegevens betreffende hem of haar onmiddellijk te wissen indien wordt voldaan aan een van de gronden die worden beschreven in artikel 17 van de AVG, bijvoorbeeld als de gegevens niet langer nodig zijn voor de nagestreefde doeleinden (recht op wissing).

De betrokkene heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen om beperking van verwerking indien wordt voldaan aan een van de voorwaarden vermeld in artikel 18 van de AVG, bijvoorbeeld als de betrokkene een bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking voor de duur van de beoordeling door de verwerkingsverantwoordelijke.

De betrokkene heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens betreffende hem of haar omwille van gronden die voortvloeien uit zijn of haar specifieke situatie. De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij deze dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of als de verwerking dient ter instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (art. 21 AVG).

Ongeacht andere bestuursrechtelijke of juridische rechtsmiddelen heeft iedere betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens betreffende hem of haar inbreuk maakt op de AVG (art. 77 AVG). De betrokkene kan zijn of haar recht doen gelden bij een toezichthoudende autoriteit in de Lidstaat waarin hij of zij woonachtig is, waar zijn of haar werkplek zich bevindt of de plaats van de vermoedelijke inbreuk.