Algemene Handelsvoorwaarden voor de onlineshop

Vitra International AG, Birsfelden
Stand: juni 2018

1. Toepassingsgebied

Voor de handelsrelatie tussen ons, Vitra International AG, Klünenfeldstrasse 22, 4127 Birsfelden, Zwitserland (hiernavolgend ook 'Vitra'), en bestellers uit België die gebruik maken van ons internetaanbod en in het bijzonder van onze onlineshop, zijn, indien niet anders schriftelijk overeengekomen, uitsluitend de onderstaande Algemene Handelsvoorwaarden van toepassing in de op het tijdstip van de bestelling actuele lezing. Handelsvoorwaarden van de klanten gelden alleen met onze schriftelijke toestemming.


2. Aanbod en contractsluiting

De presentatie van de producten in onze onlineshop vormt geen wettelijk bindend aanbod, maar een vrijblijvende oproep tot bestelling; misverstanden in de presentatie blijven voorbehouden. Met betrekking tot de afbeeldingen en beschrijvingen in onze brochures, prijslijsten en catalogi behouden wij ons het recht voor op in de handel gebruikelijke afwijkingen en afwijkingen op grond van wettelijke voorschriften of technische verbeteringen evenals de vervanging van onderdelen door gelijkwaardige onderdelen, mits zij de toepasbaarheid van het contractueel beoogde doel niet belemmeren.

De klant kan door middel van een 'klik op de muis' goederen in de virtuele winkelmand plaatsen. Daar heeft hij de mogelijkheid om de gekozen goederen te bekijken en zijn bestelling op deze wijze te controleren. Door op de knop 'Bindend bestellen' te klikken geeft de klant een bindend aanbod af voor de sluiting van een koopcontract over de in de virtuele winkelmand geplaatste goederen. Dit aanbod is voor de klant bindend binnen de in de productbeschrijving aangegeven periode. De bestelling wordt doorgestuurd naar ons en de klant ontvangt per omgaande een elektronische bevestiging van zijn bestelling per e-mail. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat deze bestelbevestiging geen acceptatie van de bestelling vormt. Contracten komen pas tot stand door onze op een later tijdstip verzonden orderbevestiging per e-mail of door levering van de goederen aan onze klant.


3. Beschikbaarheid van de goederen en levering

De klant ziet in de onlineshop welke goederen direct beschikbaar zijn resp. welke goederen slechts beperkte tijd niet beschikbaar zijn en welke goederen 'made-to-order'-goederen zijn. Voor alle producten geldt de in de productbeschrijving vermelde leveringstermijn.

De levering geschiedt aan het door de klant vermelde leveringsadres. Het leveringsadres kan afwijken van het factuuradres. Als geen leveringsadres wordt aangegeven, geschiedt de levering aan het factuuradres.

Wij zijn gerechtigd tot deelleveringen als
- de deellevering voor de klant binnen het kader van het contractueel beoogde doel kan worden gebruikt en
- de klant hierdoor geen aanzienlijke extra moeite of extra kosten ontstaan.


4. Gevarenoverdracht

Indien de klant consument is, dragen wij ongeacht de verzendwijze in ieder geval het risico van de verzending. Indien de klant ondernemer is, gaat het risico over op de klant zodra de goederen zijn overgedragen aan de expediteur, vervoerder of andere met de uitvoering van de verzending belaste bezorger.


5. Prijzen en verzendkosten

De prijzen in onze onlineshop staan vermeld in euro en gelden inclusief verpakking en de van toepassing zijnde omzetbelasting. De levering van de goederen geschiedt voor rekening van de klant vanaf Weil am Rhein (Duitsland).

De verzendkosten conform onze verzendingsvoorwaarden zijn voor rekening van de klant.


6. Betaling

De koopprijs wordt direct bij de bestelling opeisbaar. De klant kan naar keuze per kredietkaart, Bancontact, Mister Cash, PayPal of per vooruitbetaling betalen. De betaling van de goederen per kredietkaart geschiedt bij wijze van vervulling. Wij accepteren de kredietkaarten American Express, VISA en MASTERCARD. Bij vooruitbetaling krijgt de klant de bankrelatie meegedeeld via de factuur.

Als de klant ondernemer is, wordt geen BTW berekend, mits hij zijn BTW-ID-nummer bij de bestelling aangeeft.


7. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom aan de door ons geleverde goederen voor totdat de klant de koopprijs en de eventueel ontstane verzendkosten volledig heeft betaald.


8. Herroepingsrecht

Consumenten die een rechtshandeling verrichten met een doel dat noch tot hun commerciële noch tot hun zelfstandige beroepsactiviteit kan worden gerekend, hebben een wettelijk herroepingsrecht zoals onderstaand beschreven staat.
Herroepingsinformatie

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen te herroepen zonder vermelding van redenen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen, gerekend vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde persoon, die niet de vervoerder is, de goederen als laatste in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u ons (Vitra International AG; postadres: Klünenfeldstrasse 22, 4127 Birsfelden, Zwitserland; e-mailadres: store@vitra.com; telefoon +49-7621-593-02-32; telefax: +49-7621-702-4700) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, telefax of e-mail verstuurde brief) informeren over uw besluit om van het contract terug te treden. U kunt voor de herroeping gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier. Dit is echter niet voorgeschreven. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over de gebruikmaking van uw herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn verstuurt.


Gevolgen van de herroeping
Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die daaruit resulteren, dat u voor een andere verzendwijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), per omgaande en uiterlijk binnen een termijn van veertien dagen terugbetalen, gerekend vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van dit contract bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van het betaalmiddel dat u reeds bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij wij met u schriftelijk iets anders zijn overeengekomen. In geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten berekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen weer hebben terugontvangen of u het bewijs hebt geleverd dat de goederen teruggestuurd werden, al naargelang het vroegere tijdstip.

U moet de goederen per omgaande en in ieder geval uiterlijk binnen een termijn van veertien dagen, gerekend vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van dit contract hebt geïnformeerd, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is vervuld als u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt. De kosten voor de terugzending zijn voor uw rekening. Stuur een kopie van uw factuur of pakbon mee in het pakket. U moet de kosten voor een eventueel waardeverlies alleen dragen als dit waardeverlies terug te voeren is op een voor de controle van de hoedanigheid, de eigenschappen en de werking van de goederen onnodige behandeling van de goederen.


Bijzondere aanwijzingen
Het herroepingsrecht geldt niet voor contracten voor de levering van goederen die volgens klantenspecificatie zijn vervaardigd of duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften.

Download: Voorbeeld herroepingsformulier
9. Vrijwaring

Wij zijn aansprakelijk voor gebreken volgens de hiervoor gelden wettelijke voorschriften.


10. Beslechting van geschillen

Informatie over de alternatieve beslechting van geschillen in consumentenzaken:
Vitra International AG is niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een schikkingsprocedure voor een consumentenorganisatie.

Informatie over de online-geschillenbeslechting:
De EU-commissie heeft een platform ingericht voor de online-geschillenbeslechting (het zog. 'ODR-platform'). Het ODR-platform is bedoeld als meldpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen betreffende contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online-koopovereenkomsten. Het ODR-platform is bereikbaar via de onderstaande link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


11. Wijziging van de Algemene Handelsvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor, deze Algemene Handelsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn. Een dergelijke wijziging wordt bekend gemaakt op onze website vitra.com.


12. Gegevensbescherming

Wij verzamelen, verwerken of gebruiken persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de gegevensbeschermingswetgeving. Meer informatie kunt u vinden in onze verklaring inzake gegevensbescherming, die u via https://www.vitra.com/nl-be/privacy kunt bekijken. U kunt deze ook te allen tijde bij ons opvragen.


13. Slotbepalingen

Het Zwitserse recht is van toepassing met uitsluiting van het UN-kooprecht (CISG). Dwingende consumentenrechtelijke voorschriften volgens het Belgische recht blijven met voorrang van toepassing voor de in België woonachtige consumenten.

Indien de klant koopman, juridisch publiekrechtelijk persoon of een publiekrechtelijk vermogen is, is ons hoofdkantoor forum. Wij hebben echter ook het recht om de klant in diens vestigingsplaats gerechtelijk te dagen.